Följ

Varuingång

Varuingång

Det finns flera olika sätt att göra varuingång.

Elektronisk varuingång

Du anger för vilka artiklar du vill göra varuingång för. Du väljer att antingen se alla elektroniska följesedlar eller från ett visst förlag.

I kontrollistan kan du se vilka artiklar som det har gjorts en elektronisk varuingång på.

I fältet till vänster anger du för vilken tidpunkt du vill se.

Sortering

Här anger du vad du vill sortera listan efter.

Förstoringsglas

Markerar en artikel som du vill se mer information om och klicka sedan på denna knappen. Du kan nu välja att se beställningen, sortiment basdata fönstret, lager basdata fönstret eller hämtfack basdata fönstret.

Ändra (Papper med penna)

Markerar den artikel du vill ändra och klicka sedan på denna knappen. Du kan nu välja att ändra beställnings-, sortiments- eller lager data.

Från lager

Om en post har markerats att den ska bokas till lagret, kan du genom att markera posten och klicka på denna knappen ändra på detta.

Till lager

Saknas ett beställningnummer och du får meddelandet ”Ingen beställning funnen”, markerar du dessa i detta fönstret och klickar sedan på denna knappen, då görs en varuingång utan beställning.

OBS! Eftersom att detta är ett felprotokoll kommer de beställningar där det finns matchande beställningsnummer att läsas in direkt när man bokar den elektroniska följesedeln.

Kontrollera dubbelleverans

Om du bokar en följesedel två gånger visas detta i fönstret.

Radera (Soptunna)

Markera den post du vill radera och klicka sedan på denna knappen.

Skriv ut (skrivaren)

Om du vill skriva ut ett protokoll över de funna posterna klickar du på denna knapp och utskrifts fönstret öppnar sig. Du anger en utmatningsenhet och godkänner sedan.

Enstaka artikel

Efter att du vidarebefordrat ordern ur menyn beställning deponerar BookHit dessa till varuingång där du kan ändra dem via online.

… manuell

Med denna funktionen matar du in artiklarna en efter en:

Ändra artikel

När du anget vilken artikel du vill göra en varuingång på kan du med hjälp av denna knappen ändra på artikeln. När du klickar på denna knappen öppnas sortiment basdata fönstret och du kan göra dina ändringar.

Ändra lagerdata

När du anget vilken artikel du vill göra en varuingång på kan du med hjälp av denna knapp ändra på lagenerinformation. När du klickar på denna knappen öppnas lager basdata fönstret och du kan göra dina ändringar.

Söka beställning

Här kan du söka efter en gjord beställning. När du klickar på denna knappen öppnas sökfönstret och du gör din sökning. Om mer än en post hittas visas en lista på dessa, hittas endast en skrivs den automatiskt in.

Anmärkn. o. historik

Om det vid beställnings tillfället skrevs in en anmärkning kan du genom att klicka på denna knappen se den här.

ISBN / Artnr / Ordernr / EAN

I detta fältet skriver du in artikelns ISBN-, artikel-, ordernummer eller EAN-kod.

De av BookHit automatiskt utdelade ordernumren har en viktig funktion. Numret vidarebefordras av BookHit som ordermarkering. Trots att många fackböcker inte har någon streckkod och fackbokförlagen ändå anger ordermarkeringen på fakturan, så kan du även leta efter ordernumret här.

Rabattkontroll

Om du i förlagsdatan har skrivit in olika förlagsvillkor, kan du vid varuingång kontrollera olika rabatter. I detta fält visas den rabatt som ni kommit överens om. Klickar du på rabattkontroll, öppnas ett fönster som visar alla olika rabatter.

Valuta

I basdatan kan du bearbeta de valutor som du behöver för försäljning, respektive köp från utlandet.

I fältet valuta matar du in respektive förkortning för respektive valuta. Den sparade valutakursen visas. Anger du ett pris för boken i en utländsk valuta, räknar BookHit, om så önskas, ut ett nytt försäljningspris.

BookHit tar hänsyn till olika momssatser vid direkt leverans från utlandet. Respektive ruta känner du igen.

Varuingång i utländsk valuta

Vid sidan om vanliga kalkylmöjligheterna ur brutto - och nettofakturering, finns det för utlandstitlar ytterligare möjligheter:

Inmatning av original inköpspris ( t ex 28,05 $ )

Inmatning av original försäljningspris ( t ex 45,00 $ )

Beräkning av försäljningspriset i kronor

Manuell ordningsföljd för beställningar

Finns det fler beställningar än leveranser, kan du med hjälp av BookHit fastställa i vilken följd orderna skall bearbetas. Därför skall du klicka på respektive ruta i Varuingångsfönstret. Innan du bokar Varuingången öppnas ett fönster.

Orderna kan sorteras efter visade kriterier och sedan bestäms vilken order som skall bearbetas först.

… från lista

Med hjälp av denna funktionen kan du efter artiklar som du beställt och göra en varuingång. Du kan söka antingen efter ett förlag eller beställningsdatum.

Förlag

Om du vill söka efter beställningar för ett speciellt förlag, skriver du in förlagsförkortningen i detta fönstret. Genom att klicka på knappen öppnas det traditionella sökfönstret och du kan söka efter förlaget.

Best. datum

Om du vill söka efter ett beställnings datum, skriver du datumet i detta fältet.

Rött kryss

För att avbryta klickar du på denna knappen.

Grön bock

För att godkänna och starta sökningen klickar du på denna knappen.

När du gjort din sökning visas alla funna artiklar:

Boka

Markera de artiklar du vill genomföra varuingången för och klicka på denna knappen, så öppnas varuingångsfönstret.

För mer information se på sidan 2, under rubriken … manuell.

Nytt urval

Vill du göra ett nytt urval klickar du på denna knappen och du kan ange ett nytt förlag eller beställnings datum, (därefter godkänn).

… fakturastyrd

Här registrerar du faktura eller följesedels nummer innan du gör en varuingång. Du kan också ange övriga kostnader t.ex. frakt, då glömmer du ej att ange detta när du gör varuingång.

Ny

För att rensa fönstret från uppgifter klickar du på denna knappen och du kan mata in nya uppgifter.

Avbryt

För att avbryta inmatningen klickar du på denna knappen och det öppna fönstret stängs.

Boka

När du angett faktura eller följesedels numret och klickar du på denna knappen och automatiskt öppnas varuingångsfönstret.

För mer information se på sidan 2 under rubriken … manuell.

… utan beställning

Om en artikel levereras utan att en beställning i Bookhit har gjorts använder du dig av denna funktion för att göra en varuingång.

Kund

Om den levererade artikeln ska läggas undan till en kund och inte bokas till lager, använder du dig av denna funktionen. När du angett artikelnummer och levererat antal, klicka du på denna knappen och följande fönster öppnas:

Tomt papper med penna

För att kunna skriva in uppgifter klickar du på denna knappen.

Skrivet papper med penna

Om du vill ändra på en redan inlagd post klickar du på denna knappen.

Radera (Soptunna)

Markera den post du vill radera och klicka på denna knappen.

För att avsluta inmatningen godkänner du genom att klicka Enter eller på den gröna bocken och du avbryter med Esc eller det röda krysset.

För att stänga det öppna fönstret och återgå till varuingångsfönstret klickar du på krysset uppe i detta fönstrets högra hörn.

Nu visas återigen varuingångsfönstret:

Infoga artikel

Om artikeln du vill göra varuingång på inte finns i systemet måste du först infoga den. Då klickar du på denna knappen och basdata fönstret för artiklar öppnas. När du lagt in artikel informationen och lagerdatan infogas denna automatiskt i varuingångsfönstret.

Ändra artikel

När du angett vilken artikel du vill göra en varuingång för och upptäcker att artikelinformationen är fel klickar du på denna knappen. Då öppnas basdatafönstret för artiklar med kommandot ändra, så du behöver endast göra ändringarna och sedan godkänna dem.

Infoga förlag

Om du vill infoga ett förlag klickar du på denna kappen och basdata fönstret för förlag öppnas. När du infogar en ny artikel eller ändrar på en redan befintlig artikel kan du koppla förlaget till denna artikeln.

Ändra förlag

Om du upptäcker att förlagsinformationen är fel använder du dig av denna knappen. Basdatafönstret för förlaget öppnas med kommandot ändra, så du behöver endast göra ändringarna och sedan godkänna dem.

Ändra lager

För att ändra lagerinformationen för en artikel klickar du på denna knappen efter att du angett vilken artikel du vill göra varuingång för. Basdata fönstret för lagret öppnas och du gör dina ändringar.

ISBN / Artnr / EAN

I detta fältet anger du vilken artikel du vill göra varuingång för. Genom att klicka på knappen öppnas det traditionella sökfönstret och du kan söka efter en artikel.

Varugrupp

Artiklar som du inte skall föra i statistiken utan där respektive varugrupp är tillräckligt, som t ex vykort, presentpapper, bokmarkeringar, etc, alltså artiklar som är för tidskrävande att beräkna var för sig, kan du sammanfatta till en varugrupp och även här göra en Varuingång för denna.

Ta inte för låga marginaler. Här är ett exempel som visar att med 100 % på inköpspriset finns inte mycket kvar av vinsten.

Exempel:

  • Vykort INPRIS 10 kr + 100 % 20 kr.
  • Vykort UTPRIS 20 kr 4,00 kr moms.
  • och 16,00 kr omsättning.
  • Bruttovinst 6 kr (dvs 60 %).

Varugrupp

Om du klickar på denna knappen får du en lista alla upplagda varugrupper.

VG

Här skriver du in numret på den varugruppen som du vill göra en varuingång för.

Nettobelopp IK, Bruttobelopp IK

Markera om det är netto eller brutto beloppet som du vill ange, registrera sedan IK priset och FÖ priset i resp. fält.

Från förlag, från grossist

Du markerar om artiklarna är från ett förlag eller en grossist.

För lager, för kund

Här anger du om artiklar ska till lagret eller till en kund. Är artiklarna till en kund kommer dessa att bokas i hämtfacket.

Avbryt

För att avbyta registreringen klickar du på denna knappen, du stänger då också detta fönstret.

Boka

För att godkänna registreringen klickar du på denna knappen.

När du godkännt den första posten, fortsätter du likadant till dess att du registrerat allt som ska registreras.

För alla förlag

Här visas alla väntande förlagsorder.

För alla förlag

Om du vill se alla beställningar från alla förlagen markerar du denna.

Alla

Vill du se alla beställningar oavsett om det är till ett förlag eller till Seelig, markerar du denna.

För ett förlag

Vill du se beställningar till ett förlag, markerar du denna. Ett sökfönstrer öppnar sig och du söker efter förlaget.

Till Seelig

Vill du se beställningar gjorda till Seelig, markerar du denna punkten.

OBS! Beställningarna som visas är de som ingen varuingång gjorts för.

Ivägskickade

Om du vill se alla ivägskickade beställningar från detta förlag, markerar du denna.

Meddelande från _____ med meddnr från _____

I de två vänstra fälten anger du datum då meddelandena är skrivna och i de två högra fälten anger du ett meddelandenummer.

När du markerar denna punkten visas knapparna avbryt (rött kryss) och godkänn (grön bock). Glöm inte att godkänna inmatningen du gjort!

Sortering

Här anger du vad du vill sortera listan efter.

Visa

Markera en beställning du vill se och klicka på denna knappen så visas basdata fönstret för beställningen. Du kan också dubbelklicka på önskad ebställning.

Protokoll

Om du vill skriva ut ett protokoll över funna beställningar klickar du på denna knappen. Ett utskrifts fönster öppnas och du anger utmatningsenhet.

Bokkort

När du klickar på denna knappen öppnas standard utskrifts fönstret och du anger utmatningsenhet.

Vill du att bokkorten skall skrivas ut med EAN - kod måste detta vara gjort:

  1. Du måste ha köpt och installerat typsnitt EAN - KOD SKS.
  2. I menyn BookHit- Basdata - Inställningar – Allmänt, kryssat för ”Med streckkod”.

Levererad

Om någon av de beställningar som visas blivit levererade, markerar du dessa och klickar sedan på denna knappen. Utskriftsfönstret öppnar sig och du anger utmatningsenhet.

Delleverans

Om du har fått en delleverans för några av artiklarna markerar du dessa och klickar sedan på denna knapp, då öppnas följande fönster:

Du anger hur många som blivit levererade, du kan också ange ett meddelande nummer. I fältet beräknad leverans anger du när de resterande beräknas levereras.

För att godkänna klickar du på knappen registrera och för att hoppa över denna post och gå till nästa markerade post, klickar du på knappen hoppa över. För att avbryta klickar du på knappen avbryt.

Leveranshinder

Markera de poster som har fått leveranshinder och klicka på denna knappen.

I fältet meddelnr anger du ett meddelande nummer. I fältet beräknad leverans anger du när de resterande beräknas levereras.

För att godkänna klickar du på knappen registrera och för att hoppa över denna post och gå till nästa markerade post, klickar du på hoppa över. För att avbryta klickar du på knappen avbryt.

För alla

Här visas alla väntande order.

För mer information titta på sidan 9 under rubriken ”För alla förlag”.

För ett förlag

Här visas alla väntade order för ett förlag. Ett sökfönster öppnas och du söker efter förlaget för vilket du vill göra en varuingång för. Sedan visas varuingångs fönstret med funna beställningar.

För mer information titta på sidan 9 under rubriken ”För alla förlag”.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.