Följ

Följesedel

Följesedel

Välj visa basregister under menyn följesedel så öppnas följande fönster:

Finns det ingen följesedel frågar en dialogruta om du vill mata in en.

Klickar du på JA, läs vidare i nästa kapitel (meny infoga följesedel).

För att ändra eller radera visade data, måste du i menyn Följesedel och välja respektive menykommando.

För att få fram information om en annan faktura, väljer du i menyn Följesedel menykommandot sök (se även menyn Sök / Följesedel).

Knapparna Info, Visa, Huvudtext, Fot text och Historia öppnar fönster med respektive extrainformation. Klickar du på ett annat fönster så stängs övriga fönster.

Infoga följesedel

Genom att välja Infoga i menyn Följesedel, kan du mata in en ny följesedel. Ett följesedels fönster med tomma rader och i namnlisten står Infoga Följesedel öppnas:

Info

Kundfönstret öppnas och du kan se den inmatade informationen om just denna kunden.

Adress

För att söka efter en kund klickar du på denna knapp och ett sökfönster öppnas:

Funnen kundadress visas i fönstret följesedel ( eventuellt även adressen för central / filial). Hittas vid sökandet flera passande kunder, visas de som vanligt i en lista och genom dubbelklick väljer du önskad kund. Hittas dock ingen kund, kan du alltid med hjälp av funktionen sök kund söka på nytt. Du bekräftar genom att klicka på ok eller genom att trycka på Enter. Fönstret följesedel / sök kund stängs och vald kund visas på följesedels blanketten. Här kan du även infoga en ny kund i kundregistret. Klickar du på knappen infoga visas en tom kundbild, där du kan mata in kundinformationen. Efter inmatning bekräftar du denna med Enter och då visas inmatad kund direkt i följesedelshuvudet.

Infoga / Bifoga artikel

Genom att klicka på knappen infoga får du upp följande fönster och du kan börja mata in artiklarna:

Ange hela ISBN – numret eller sök efter artikeln genom att klicka på knappen från lager.

Från hämtfack

Om artikeln är bokad i hämtfack, d.v.s en kund beställning, kan du söka efter den här.

Från lager

Om artikeln är bokad till lagret, söker du efter den här.

Best ref.

Här kan du ange vem kunden är, t.ex. namn och personnummer.

Varugrupp

När du arbetar med ett redovisningsprogram, kommer du att frågas om varugrupp när du matar in de olika fakturapositionerna. Du frågas däremot inte om varugrupp när du angivit varugruppen redan vid beställningen eller om du hämtar artikeln direkt ur lagret och har markerat lager artiklarna med varugrupp. Då hämtar BookHit varugruppen direkt ur artikelregistret.

Nettopris

Ibland har du kanske inte ett bruttopris för artiklar ur ickestandarssortimentet eller för importartiklar. I sådana fall beräknar BookHit momstillägg. Klicka på rutan nettoinmatning så läggs momsen till försäljningspriset.

Rabatt

Om du ger kunden rabatt skriver du i en summa här, tänk på att det är en procent summa.

Har vissa kunder rätt till rabatt så har du markerat detta som rabattsats i kundregistret. Denna rabattsats visas endast hos dessa kunder, när fakturan skrivs som fakturapositionsinformation. Rabattsatsen kan dock ändras.

+ / -

Här kan du ge rabatt i kronor. Skriv i en summa i kronor och markera Kr till höger om fältet. Du måste sätta ett minus tecken framför summan, annars läggs summan på priset istället för att dras av.

När du är klar med inmatningen bekräftar du med Enter eller den gröna bocken. Om du är klar med inmatningen avbryter du med Esc eller med det röda krysset.

OBS! Skillnaden mellan Infoga och Bifoga är att med infoga kan du lägga in en ny artikel mellan två redan inlagda och med bifoga läggs posten efter vartannat.

Ändra en position på Följesedeln

Möjligheten finns att i efterhand ändra positionerna för befintliga följesedlar under bearbetning. För att göra detta dubbelklickar du på respektive position, tillhörande fönster öppnas och klickar du på; ändra kan du genomföra önskade ändringar. Genom att klicka på den gröna bocken eller Enter bekräftar du ändringarna.

Sortera

Följesedelspositionerna kan sorteras efter beställningsstatus! Sorteringen kan sparas permanent eller användas en gång vid direkt utskrift via menyn Följesedel / utskrift.

Personal

Kommandotecken är ytterst viktiga. Personallistan, hittar du i menyn SKS – Basdata – Förkortningar – Personal.

Huvudtext / Fottext

Vill du komplettera dina följesedlar med viktiga texter, kan du använda dig av huvudtexten eller fottexten. Som i alla andra fall kan du avbryta genom att klickar på Esc eller det röda krysset. Genom att klicka på den gröna bocken eller genom att trycka på Enter sparar du fakturatexten för respektive kund.

I huvudtexten kan du ange t ex order datum eller ordermarkering.

Här kan du även ange anmärkningar för skolböcker eller t o m julhälsningar, etc.

Om du trycker på knappen Text, kan du välja mellan redan inlagda texter.

Avsluta inmatning

Vill du spara inmatad data klicka då på OK eller tryck på Enter. Vill du inte spara ändringar, tryck på ESC.(Macintosh version Apple / punkt ) I detta fall visas Följesedelsdata så som den var innan inmatningen gjordes. Fanns det inga Följesedelsdata, stängs fönstret.

Ändra

Om du vill ändra på en följesedel, later du fram rätt följesedel. Antingen använder du sök funktionen eller visa basregister och bläddrar med pilarna föregående och nästa tills du har hittat rätt. Sedan väljer du ändra i rullningslisten. Du gör dina ändringar och bekräftar sedan med Enter eller med den gröna bocken. Skall du inte spara ändringar, tryck på ESC eller på den röda bocken. I detta fall blir all data återställd som den var innan du valde ändra i rullningslisten. Undantag är ändringarna i Följesedel-positioner, dessa kan inte Återställas då dessa redan blivit godkända.

Radera

Att radera en följesedel är endast meningsfullt om du matat in en följesedel och upptäcker att du inte behöver den just nu. Vid alla andra tillfällen är det bättre att annullera den. För att kunna radera en följesedel måste du först leta upp följesedeln. Antingen använder du sök funktionen eller visa basregister och bläddrar med pilarna föregående och nästa tills du hittat rätt.

En kontrollfråga visas: Vill du verkligen radera följesedel nr __?

Om Följesedeln inte kunnat raderas för att den bearbetas på en annan arbetsplats, får du ett meddelande om detta.

Kopiera

För att kunna kopiera följesedeln, måste du först ta fram respektive följesedel i följesedelsfönstret. När du hittat följesedeln väljer du kopiera i rullningslisten då skapas en ny följesedel och du behöver endast godkänna den.

Du kan bearbeta följesedeln som vanligt, d.v.s infoga fler artiklar, ändra antalet för redan inmatade artiklar o.s.v. Vill du inte spara ändringar, tryck på ESC. Då återställs all information som det var innan du valde att kopiera följesedeln.

Annullera

Leta upp följesedeln du vill annullera och välj annullering ur rullningslisten. Du får nu en fråga om du verkligen vill annullera, när du klickat ja får du följande fönster:

Du behöver endast godkänna denna följesedeln med Enter eller den gröna bocken.

Om du försöker annullera samma följesedel mer än en gång får du ett meddelande om att denna följesedel redan är annullerad.

Radannullering

För att kunna radera en följesedel måste du leta upp rätt följesedel genom att söka efter den eller bläddra med pilarna föregående och nästa i basdata fönstret. När du hittat följesedeln väljer du radannullering i rullningslisten då visas följande fönster:

Du markerar vilka poster som ska annulleras och klickar sedan på knappen Skapa kreditföljesedel och en kreditföljesedel skapas automatiskt.

Om följesedeln inte kunnat annullerats kan det vara för att den bearbetas på en annan arbetsplats, du får då ett meddelande om detta på skärmen.

Utskrift

Om du vill skriva ut en visad följesedel väljer du utskrift ur rullningslisten. Utskriftsfönstret öppnas, här kan du välja utmatningsenhet t.ex. skrivare eller bildskärm.

Söka

Om du vill söka efter en faktura, väljer du söka i rullningslisten, du får då följande fönster, där du skriver i en söktext och väljer ett sökfält och söksätt:


Hittas ingen passande följesedel, har du möjlighet att leta på nytt med ändrade kriterier, eller avbryta sökandet.

Hittas en passande följesedel öppnas basdata fönstret för följesedel, hittas mer än en följesedel visas en lista på dessa:

Genom att dubbelklicka på önskad faktura eller markera den och klicka Visa, får du basdata fönstret för fakturan.

Vill du att följesedlar sorteras annorlunda, klickar du bara på ett av de befintliga rutorna nere till höger och du får då fram önskad framställning

Eventuellt visas inte alla funna följesedlar i listan, därför finns på högra sidan en vertikal rullningslist, med vilken listan kan skjutas upp och ner. I detta fönster kan du ändra kolumnbredden genom att du med nedtryckt musknapp, flyttar den delade markörlinjen i övre raden, till vänster eller höger.

Urval

Detta är en avancerad sökfunktion. Du fyller i vad du vill söka efter och klickar sedan på urval.

Diskett med svart pil

När du skrivit in ett urval kriterier kan du spara det genom denna funktion:

Du ger detta kriterie ett nummer och en beskrivning, så att du snabbt och enkelt kan hitta det igen.

För att bekräfta klickar du Enter eller grön bock och för att avbryta Esc eller rött kryss.

Diskett med röd pil

Du får upp ett fönster med redan sparade kriterier, du markerar det kriterie som passar och klickar överför.

Om du vill radera ett urvalskriterie, markerar du det och klickar på soptunnan, du får en kontrollfråga om du verkligen vill radera.

När du gjort ditt urval får du upp följande fönster som visar alla hittade följesedlar:

Visa

Basdata fönstret öppnas för den markerade följesedeln.

Upprepa

Markera en följesedels post och klicka på denna knapp, så visas den två gånger i detta fönstret.

Utskrift

Markera de följesedlar du vill skriva ut och klicka på denna knappen.

Radera

Du markerar de följesedlar som du vill radera och klickar sedan på denna knapp.

OBS! Dessa följesedlar tas bort ur programmet och går ej att ångra! Ta bort

Du markerar de följesedlar du vill ta bort ur listan och klickar sedan på denna knapp.

OBS! De tas endast bort ur denna lista och kommer att visas igen vid nästa tillfälle.

Protokoll

Om du vill skriva ut ett protokoll klickar du på denna knapp, då får du ett protokoll på alla funna följesedlar.

Etikett / Paket-etikett

Markera de följesedlar som du vill skriva ut etiketter till och klicka sedan på knappen. Då öppnas utskrifts fönstret och du kan välja skrivare.

Sortera fallande

Om du klickar i detta fältet, byts ordningen på följesedlarna. Om de var sorterade med de lägsta numrena först, kommer dessa nu att visas sist.

Vidarebefordra följesedel till fakturering

Här gäller att om du redan har skrivit ut en följesedel, kan du utan vidare skriva ut en faktura där kunden tydligt kan se från vilken leverans fakturan härrör.

Välj vidarebefordra ur rullningslisten och det visas en dialogruta:

Klickar du på Ja så görs en faktura från följesedeln. Denna faktura visas direkt på skärmen. Du kan antingen tillägga något i fakturan, ändra den, skriva ut den eller ta betalt för den. I det sist nämnda är fakturan inte kvar i samlingsfaktura / följesedel utan räknas som avslutad.

Utvärdera kampanj

För att utvärdera en kampanj använder du dig av denna funktionen.

Du gör ett urval t.ex. skriver du i en kampanj kod och en författare. Glöm ej att ange ett söksätt i de sökfälten som du använt.

När du gjort urvalet får du upp ett utskriftsfönster så du kan skriva ut ett protokoll

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.