Följ

Central

Ställ in hur centralen skall fungera

Gå in i menyn BOOKHIT / ADMINISTRATION / CENTRAL/FILIAL.

Ange vilket nummer centralen har, markera att det är en ”Huvudbutik eller central”

Ställ in sökvägar

I menyn BOOKHIT / ARBETSPLATS / SÖKVÄG & DRIVENHET / ALLMÄNT anger du sökväg till alla utgående och inkommande mappar. Notera att BookHit inte kan flytta filer mellan mappar. Därför måste du antingen ha samma mapp och IN resp UT, eller ett externt program (som t ex EuroFTP) som kan flytta filerna mellan mapparna.

Inställningar för centralen

Denna meny visas endast om BookHit är inställt att vara ”central”. Budget för filialer I punkten BUDGET kan du definiera budget och varugrupper per filial. Budgeten kan sedan exporteras, medan varugrupperna måste anges manuellt i filalen. OBS

Kontrollera att samma varugrupper finns i central och filial.

Budgeteringen är ett avancerat verktyg för styrning av lager och inköp. Här kan en lagerbudget per filial och varugrupp registreras. Se kapitlet om STATISTIK för ytterligare information.

Skriv ut dispolista för filialerna

En dispolista för filialerna kan skrivas ut efter följande kriterier:

  • Filial
  • Kalendervecka
  • Förlag
  • Varugrupp

Denna meny används endast om beställningarna inte registreras direkt i filialen. Funktionen är ett sätt att styra filialernas inköp.

Skriva ut orderprotokoll för filialerna

Om filial-beställningarna registreras i centralen, kan du i denna menypunkt skriva ut ett orderprotokoll för att informera filialerna om vilka titlar och som beställts i vilka mängder.

Filialen har möjlighet att under ”Tillägg” (Autstockung) öka på antalet och skicka det korrigerade protokollet till centralen.

Överta filialbeställning

Om du i menyn FILIAL väljer punkten FILIALBESTÄLLNING öppnas fönstret VÄLJA BESTÄLLNINGSFIL FRÅN EN FILIAL. Du hittar filen i den folder som du angett under menyn BOOKHIT / ADMINISTARTION / FILIAL.

Filerna har namn med datum och filialnummer. T ex är 200898.f05 den 20 augusti 1998 för filial 5.

Markera rätt fil och klicka OK. Efter avslutad bearbetning visas hur många beställningar som övertagits från vilken filial.

Nu ligger beställningarna redo för vidare bearbetning i centralens beställnings- program. De har fått ett nytt beställningsnummer och skickas vidare till leverantören från centralen. Vid varuingången sorteras sedan leveransen på de olika filialerna. I hämtfacket kan du under punkten KUNDFRÅGA/FILIAL X följa varje enskild beställning.

Varugruppsbokning

Denna menypunkt är en kundanpassad specialprogrammering där filialen gör vissa manuella bokningar. Den används inte i standard.

Filialbyte

Detta fönster har i princip samma funktion som motsvarande fönster i menyn FILIAL. Här kan du dock göra urval på både mottagare och avsändare. Där med skapas ett byte mellan två filialer.

Dessutom finns möjligheten att ”spara som returförfrågan”. Den gör det möjligt för filialen att först ange hur mycket man vill returnera och sedan skapa en elektronisk följsedel genom att aktivera ”boka retur”. Den elektroniska följesedeln bokas sedan i centralen.

Filialinventering

Denna menypunkt är en kundanpassad specialprogrammering där centralen svarar för bearbetningen av filialernas inventeringar. Den används inte i standard. Filialstatistik

Denna meny motsvarar funktionerna i meny STATISTIK. Den stora skillnaden är att du här kan välja vilken filial du vill se.

En annan funktion är ”artikel-exakt”. Där kan du skapa statistik för varje enskild filial, för enstaka markerade artiklar, eller för samtliga filialer.

Filialomsättning

Menypunkten ”Filialomsättning” är en kundanpassad specialprogrammering som är aktiverad i standard.

Beställningar via central

Filialen lägger in sina beställning och klickar sedan på knappen CENTRAL i beställningsprogrammet. Då skapas en fil med alla beställningar. Denna kan sedan skickas över till centralen (via diskett eller t ex email) där den läses in.

Vid varuingången arbetar man under menyn FILIAL/ ELEKTRONISK FÖLJESEDEL. Ett fönster öppnas och man väljer vilken fil som skall läas in. Ett meddelande visas hur många poster som lästs in och om något fel skulle ha inträffat. Om centralen redan har skrivit ut prislappar behöver du nu bara ställa in böckerna i hyllorna.

Nu kan ett protokoll över varuingången skrivas ut eller visas på skärmen. Markera eventuella felaktiga rader och gör nödvändiga ändringar.

Elektroniska följesedlar från varuingång i centralen

Om varuingången sker i centralen hittas filialernas beställningar i hämtfacket. Centralen kan skriva ut prislappar för alla filialböckerna. För att undvika dubbelarbete skapar BookHit elektroniska följesedlar som läses in i filialen.

Det går att skapa elektroniska följesedlar för en eller alla filialer på en gång. Det går också att repetera en gammal följesedel. Den färdiga följesedeln sparas i en datafil. Denna kan t ex kopieras till en diskett som följer med böckerna. Eller skickas som email.

Export av uppdateringar

Från centralen kan elektroniska följesedlar och ändringar av olika register skickas till filialerna.

1. Manuellt

All export av information kan ske manuellt.

I centralen finns under menyn CENTRAL / EXPORTERA flera menypunkter som var och en exporterar en viss typ av information. Vanligast är punkten ÄNDRADE BASDATA.

2. Automatiskt som ”Tidsinställt”

I menyn ¨BOOKHIT/ ARBETSPLATS / TIDSSCHEMA anger du när du vill att just denna arbetsplats ska exportera ut information från Centralen.

Import av uppdateringar

Information från filialerna kan importeras i centralen.

1. Manuellt

All import av information kan ske manuellt.

I centralen finns under menyn CENTRAL / IMPORTERA flera menypunkter som var och en importerar en viss typ av information. Välj sedan en punkt och importen startar. Detta förutsätter dock att det finns en korrekt fil att importera. Om denna saknas får du ett meddelande.

2. Automatiskt som ”Startaktivitet”

I menyn BOOKHIT/ ARBETSPLATS / STARTAKTIVITETER kan importen automatiseras så att de sker automatiskt när BookHit startas på den aktuella arbetsplats-datorn.

3. Automatiskt som ”Tidsinställt”

I menyn SKS / ARBETSPLATS / TIDSSCHEMA anger du när du vill att just denna arbetsplats ska läsa in information från Centralen. Du kan också lägga in fyra klockslag som programmet skickar beställningar från denna arbetsplats till Centralen.

Lägg in klockslag på den information du vill ha uppdaterad.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.