Följ

Administration

Inställningar ADMINISTRATION

BookHit har ett stort antal möjliga inställningar och för att göra dessa överskådliga i handboken, har inställningarna delats upp per meny i fyra delar. Denna del handlar om övriga punkter i menyn BookHit.

I menyn BookHit > Administration gör du diverse inställningar, som gäller för hela BookHit-systemet.

Administrera

Här ser du de olika arbetsplatsernas serienummer. Det är detta nummer som ger den enskilda arbetsplatsen en egen identitet. T ex håller rätt på vilken arbetsplats som är ”Kassa 1”

Uppdatera

Om du vill uppdatera går du in under denna meny punkten. Har det redan genom förts en uppdatering får du frågan om du vill göra om den.

Starta om

Om du går in här kommer BookHit att startas om.

Ändra serienummer

Här går man in om serienumret skulle behöva ändras, detta måste ni kontakta supporten för att kunna genomföra.

Firma

De här inmatade informationerna används i olika programval (t ex visas ditt eget postnummer och din postort som förslag vid inmatandet av en ny kund i kartoteket).

Bankförbindelse kan skrivas på betalningsavier. Använder du dig av elektronisk dataöverföring hämtas information automatiskt. Samtidigt registreras använt diskettformat och drivenhet.

Möjligheten att registrera företagets e-post finns här.

Budget

Du kan styra och kontrollera lager, omsättning och inköp genom limits och prognoser.

Inställningar

Allmänt

Här gör du administrativa inställningar för BookHit.

Du gör bl.a. inställningar när nuvarande verksamhetsår slutar, hur returer ska returneras, infogar en ny artikel vad programmet föreslår man ska beställa ifrån. Spärra följesedlar och fakturor för ändringar efter utskrift, och ange om statistiken ska visas med eller utan moms. Du anger om registrering av personal vid; offert, följesedel och fakturering ska vara obligatorisk. Möjligheten att blockera användandet av fria sökord och att tillåta negativa lager saldo vid en varuingång finns också.

Startvärde

Här anger du startvärdena för; faktura, följesedel, offert, kunder, beställning, varuingång, EAN 8 och EAN 13 och för enstaka ID-code EAN.

Prisformat

Med denna funktionen talar du antal decimaler för priser som BookHit ska arbeta med och hur priserna ska avundas.

Filial / Central

Under denna punkten gör du dina inställningarna för filialen.

Filial-Nr

Här anger du vilken filial denna arbetsplatsen är.

Spärra förlagsdata mot ändringar

Här kan du hindra filialerna från att ändra information i förlags datan.

Artikeldata med tilläggstext

Du anger här om tilläggstexter ska ingå vid uppdateringar.

Offerter / Följesedlar / Fakturor

Med denna funktionen kan du tidsinställa när uppdateringar ska skickas mellan centralen och filialen, det krävs dock att alla filialer och centralen har olika nummerserier.

Medarbetarunderhåll

Här kan du lägga in fakta om de anställda och möjligheten att spärra utvalda menyer finns. Använd inte denna funktionen utan att först prata med supporten.

Rabattsystem

Det finns möjlighet att lägga upp tre olika rabattsystem. Detta kan vara bra att använda sig av om man t.ex. använder sig av ett rabattsystem för förbeställningar och ett system för efterbeställningar.

T.ex. flik 1 är förbeställningar, och flik 2 är efterbeställningar.

För att infoga generella rabatter gör du så här:

VG

Här infogar du för vilken varugrupp denna rabatten/specialpris ska gälla.

Till antal

Max antalet artiklar att sälja för detta priset skriver du in här.

Rabatt/Faktor

Här skriver du hur mycket rabatt/specialpriser som ska ges.

Du kan välja på; rabatt från försäljningspriset eller faktor gånger F-priset.

Om man använder sig av den sist nämnde är det viktigt att man skriver in i sortimentet vad varje bok kostar i F-pris, dvs inköps priset.

Utskriftsformat

Här gör du standard inställningar för utskrifter.

Behörighet

Här ser du de olika behörighetsnivåerna för de olika funktionerna i BookHit.

Använd inte denna funktionen utan först ha pratat med supporten.

Data

Denna funktion är avancerad och behöver mycket sällan utnyttjas. Därför finns endast begränsad information i manualen.

OBS Dessa punkter borde endast användas i samråd med våra experter och programmerare

OBS! Endast skadade data kan återställas, ej raderade data

Info

Denna funktionen använder du dig av när du kontrollerar databasen.

De dataposter som behöver återställas är blå markerade och har en symbol, @, *, +. Längst ner i detta fönstret ser du vilken knapp du ska trycka på för att återställa dataposterna.

@ = Uppdatera data dictonary

* = Omorganisera

+ = Konvertera gammal datatyp

När allt i detta fönstret är återställt trycker du på knappen; Kontrollera data, då får du upp följande fönster

Om här finns något som måste repareras står detta, om detta är fallet trycker du på knappen reparera. Med knappen utskrift skrivs ett fel protokoll ut över de felen som finns vid just detta tillfället.

Dataspärrar

Om ett hänglås visas någonstans i BookHit går du in här och häver alla spärrarna. När detta är gjort får du ett meddelande om att det är klart.

Diagnos

Denna funktion är avancerad och behöver mycket sällan utnyttjas. Därför finns endast begränsad information i manualen.

OBS Dessa punkter borde endast användas i samråd med våra experter och programmerare!

OBS! Endast skadade data kan återställas, ej raderade data!

Kompletteringar

Om du anser att t.ex. EAN-koder saknas eller förlagskopplingar kan du gå in och komplettera detta här.

För att få en lista på alla artiklar utan moms markerar du rätt ruta och trycker på genomför.

Nollställning

Här kan du låta BookHit göra en kontroll över obetalda fakturor.

Kontakta supporten för lösenordet som krävs för att kunna använda detta fönstret.

Årsavslut

När dina datafiler blir större och större kan du tidigast vid årsskiftet börja radera gamla data.

Vissa funktioner görs under löpande år, men vid årets början är det viktigt att omboka.

 • Kundomsättning.
 • Förlagsomsättning.
 • Artikelstatistik.

LiveUpdate

Här hämtar du hem den senaste programversion av BookHit via internet.

Om förbindelsen bryts kan den senare återupptas på samma plats. När uppdateringen laddats ner komplett sker uppdateringen.

För närvarande är denna funktion ej aktiv.

Ny programversion

Förutsättning:

 • Backup av senaste programversion (BookHit.LBR)
 • Backup av informationsfilen (BookHit.DF1)
 • Ingen annan användare inloggad
 • Tillräckligt med plats på hårddisk för att kunna reorganisera informationen

OBS Dina individuella ändringar av färger, typsnitt och tabeller i rapporter (meny SKS/Arbetsplats) samt lösenord försvinner och ersätts av BookHit -standard.

Genomföra uppdatering

Välj vilken arbetsplats du vill för uppdateringen. Övriga arbetsplatser uppdateras sedan automatiskt.

 1. Starta BookHit på den egna arbetsplatsen, avsluta BookHit på alla andra arbetsplatser och lägg in CDn i daotrn
 2. Välj menyn BookHit > Administration > Ny programversion
 3. Välj CD-enheten och markera filen UPDATE.EXE
 4. Klicka OK
 5. Uppdateringen genomförs automatiskt och du får under inga som helst omständigheter avbryta installationen. Då förstörs alla data
 6. Sedan kontrollerar datorn om en reorganisation av informationen är nödvändig. I så fall startar du denna genom att klicka JA. Denna tar olika lång tid beroende på olika faktorer (serverns hastighet, informationens tillstånd, datamängden, arbetsplatsens hastighet) och kan faktiskt ta flera timmar i värsta fall. Kontrollera regelbundet att arbetet fortskrider.
 7. Eventuellt installeras ytterligare programmoduler efter reorganisationen.
 8. När uppdateringen är framgångsrikt avslutad kommer ett meddelande på skärmen.
 9. Du kan nu starta BookHit på alla arbetsplatser. I menyn BookHit > Användare registrerar du dina lösenord och i BookHit > Arbetsplats ställer du in typsnitt och färger.
 10. Vid upp start noterar varje arbetsplats automatiskt att en ny programversion är installerad och frågar om arbetsplatsen också skall uppdateras. Svara JA och det hela går automatiskt.
 11. Starta sedan BookHit igen.

OBS Vid problem eller avbrott under uppdateringen bör du kontakta Quadriga AB för att vara säker på att ej förlora några data. Efter ett avbrott måste backupen av BookHit.DFI och BookHit.LBR kopieras tillbaka. Då återställs systemet som det var före uppdateringen.

Loggbok för lager

Du kan låta BookHit anteckna all lager data aktivitet. Här har du möjlighet att kontrollera från vilken arbetsplats aktiviteten utförts i lagret och vem som har gjort manuella ändringar i lager beståndet.

Du kan få en lista över alla prisändringar i BookHit, genom att välja punkten ”Prisändringar” och göra ett urval.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.