Följ

Sortiment

Sortiment

I din butik har du ett sortiment som består av ett antal artiklar, därför använder vi både sortiment och artiklar i detta kapitlet.

Som regel gäller att inte bara böcker utan även artiklar med olika momskostnader kan administreras i denna meny, matas in samt bearbetas. Därför använder vi ordet artikel istället för böcker.

Välj Visa basregister i rullninglisten under menyn Sortiment, så får du följande fönster:

Finns inga artiklar inmatade, visas en dialogruta som frågar om du vill mata in en artikel. Klickar du på JA, läs vidare längre ner i detta kapitlet under Infoga artikel.

Infoga artikel

Genom att gå in under Infoga i rullningslisten kan du infoga en ny artikel. Ett sortiment fönster med tomma rutor och fönstertitel visas.

Blixten (knappen som är i form av en blixt)

Här hittar du genvägar till resten av programmet, t.ex. till lagret, statistik och beställningar. Kom ihåg att information som visas här gäller endast för den visade artikeln.

Funktioner

Under knappen Funktioner döljer sig en rad olika extra fält och funktioner.

Beskrivning

Här kan du lägga in en beskrivning för denna artikeln. Du har upp till 24 ”A 4” sidor, att mata in informationen på.

Uppgifterna exporteras med katalog - funktionen.

Etikett

Om du vill skriva ut etiketter till denna artikeln kan du göra detta här. Utskriftsfönstret öppnar sig och du anger vilken skriva de ska skrivas ut på.

Kundspecifika priser

Finns det kunder som har ett annat pris än försäljningspriset kan du ange detta här så när du sen i kassan matar in kundens kund nummer håller BookHit själv reda på detta.

Stafflar

Här anger du dina staffelpriser. Du anger antal och rabatt och om rabatten är i kronor, % rabatt från försäljning eller ___ gånger llistpriset.

Omboka

Om du vill boka om statistiken för denna artikeln väljer du omboka i rullningslisten under funktioner.

Du får en kontroll fråga om du verkligen vill boka om statistiken, klicka Ja, så får du visas ett fönster där du anger vilken artikel statistiken ska bokas om till:

OBS! Ombokningen gäller för omsättningsstatistiken!

ISBN / Artikelnummer / Grossistnummer

Framför detta fält finns en knapp med vilken du kan bestämma rutans egenskaper. ISBN kan anges utan bindestreck och kontrollsiffra. Programmet lägger själv dit dessa uppgifter. På så vis får du, en bättre överblick i listorna, som du kan bygga med BokkHit. BookHit tar endast emot ett giltigt ISBN - nummer. Om kontrollsiffran är fel, kommer ett felmeddelande.

Klickar du på artikelnr, får rutan helt andra egenskaper. Alla bokstäver omvandlas till versaler. Riktigheten prövas inte, eftersom varje markering kan vara riktig. Får artikelnumret har du 13 platser till förfogande.

Klickar du på grossistnr kan du mata in ett grossistnummer. Vid inmatningen av order av KNO - CDn under DOS, matas grossistnummer in, eftersom ISBN - numret inte exporteras av PC - BIS.

F.d. nr

Även denna ruta har 13 platser och kan t ex användas för att ta upp en upplaga av tidigare ISBN. På detta sätt kan du alltid identifiera den rätta titeln som är viktig för ditt sortiment av viktiga fackböcker vid nyupplaga.

EAN

EAN - kod beräknas av BookHit och är också ett snabbt sökfält. För ISBN räknas koden ”978...”, för artikelnummer räknas EAN - 8. I detta fält kan naturligtvis en streckkod läsas in med scanner från en artikel. Markera den existerande koden och läs varans EAN med scannern så ersätts den gamla koden.

Personal

Här kan du ange initialerna på vem som har lagt in artikeln.

Bandtyp

Här anger du om denna artikeln t.ex. är pocket, multimedia, spel o.s.v. Dessa grupper anger du under: SKS – Basdata – Artikel – Grupper.

Artikelgrupp

Här anger du vilken grupp artikeln ska tillhöra, t.ex. pocket, musik, spel, multimedia o.s.v.

Förlag

Här binder du ihop artikeln med ett förlag, antingen skriver du i förlagets förkortning direkt i rutan eller så klickar du på knappen och anger om du vill söka, ändra eller infoga.

Varugrupp

Du anger vilken varugrupp denna artikeln ska tillhöra, skriv in varugruppens nummer eller klicka på knappen så får du upp en lista på alla registrerade varugrupper.

Under menyn SKS - Basdata - Varugrupper – Allmänt infogar du varugrupperna.

Rabattgrupp

I förlagsregistret kan du ange och sortera tillägg under sortiment som du kommit överens om med olika förlag. Nertill finner du ett exempel för villkoren. Villkoren för rabattkontroll visas vid varuingång, så att du kan prova olika förlagsräkningar.

Abonnemang

Klickar du på abonnemang skapas en koppling till modulen för abonnemang. Först efter att du klickat på denna knapp, aktiveras även knappen abopriser.

Vidare information om abonnemangspriser hittar du i kapitlet ”Abonnemang”.

Extra pris

Här anger du artikelns extra pris och under vilken tidsperiod detta priset gäller.

Intro pris

Om det är en ny artikel och därför ska ha ett annat pris än det egentliga försäljningspriset anger du det här. Detta priset gäller från det du lägger in det och till det datumet du skriver in i rutan ”till”.

Kategori 1, 2, 3

I BookHit används inte endast sortering efter varugrupp och beteckning, men även storlek och sortimentens skilda varuslag gör det nödvändigt att bilda ytterligare kategorier.

Kategorierna har du lagt in i menyn SKS - Basdata – Artikel – Kategorier. Genom att klicka på respektive pil visas möjliga kategorier.

Nyckelord

Här kopplar du sökord till artiklar, gör så här:

När du hittat rätt artikeln du vill koppla sökordet till väljer du ändra i rullningslisten. Nu får du en knapp bredvid rutan ”Nyckelord”. Om du klickar på denna får du upp ett fönster med alla sökorden som du matade in under SKS / Basdata / Listmallar / Sökord. Markera det ord du vill koppla till artikeln och klicka sedan ”Överta”. När du är klar trycker du på Enter eller knappen med den ”gröna bocken”.

Status

​Här kan du se vilken status denna artikeln har hos Seelig.

Pris-upd (Ej Seelig, Bokia)

Om artikeln inte ska uppdateras från Seelig eller Bokia kryssar du i respektive ruta. Detta måste du göra på alla artiklar som inte ska uppdateras. Om dessa rutorna är tomma sker uppdateringen som vanligt.

Katalog

Klickar du på denna ruta, förbereds artikeln för att exporteras till en katalogfil.

Avsluta registrering

Vill du spara inmatade data tryck på Enter eller på den gröna bocken. Ifall du inte vill spara tryck på ESC eller på det röda krysset (på Macintosh tangentkombinationen Apple /Punkt). Om du inte vill spara visas artikeln som fanns på skärmen innan inmatningen. Hade du inte några artiklar alls, stängs fönstret.

Ändra

Om du vill ändra en artikel, letar du efter rätt artikel. Detta gör du antingen genom sökfunktionen eller visa basregister, här bläddrar du sedan på pil tangenterna; föregående och nästa tills du har hittat rätt. Sedan klickar du på ändra i menyn artikel.

Finns det flera artiklar som motsvarar samma begrepp öppnas ett fönster där alla hittade artiklar visas.

I detta fönster kan du ändra kolumnbredden genom att du med nedtryckt musknapp, flyttar delad markörlinje i övre raden, antingen till höger eller vänster.

Sorteringen av funna titlar med andra kriterier möjliggörs genom att klicka på ISBN, Titel, FÖ, VG eller Författare.

Genom dubbelklick eller markera och klicka på knappen visa, visas respektive artikel komplett. Du kan nu genomföra ändringar. Skall du spara genomförda ändringar, tryck på Enter eller den gröna bocken.

Skall du inte spara ändringarna, tryck på ESC eller det röda krysset. I detta fall blir datan återställd som den var innan kommandot ändra gavs.

Serieändring

Om du ska ändra många artiklar underlättar det att använda sig av denna funktion. När du i rullningslisten markerarserieändring visas det röda sökfönstret, där söker du upp den första artikeln du vill ändra. När du hittat den går BookHit automatiskt in och väljer ändra, det enda du behöver göra är att göra ändringarna och sedan godkänna eller avbryta. När du gjort detta öppnas sökfönstret igen och du kan söka efter nästa artikel. När du är klar med alla ändringarna klickar du på avbryt i sökfönstret.

Radera

​För att radera en artikel, letar du fram rätt artikel. Detta gör du antingen genom sökfunktionen eller visa basregister, här bläddrar du sedan på pil tangenterna; föregående och nästa tills du har hittat rätt.

När du hittat artikel och väljer radera i rullningslisten får du en fråga om du verkligen vill radera artikeln.

Om det inte var möjligt att radera artikeln p g a att någon annan arbetar med den (i nätverket), visas ett meddelande på skärmen.

OBS! Raderad information går inte att återställa!

Kopiera

För att kunna kopiera artikelns data, letar du fram rätt artikel. Detta gör du antingen genom sökfunktionen eller visa basregister, här bläddrar du sedan på pil tangenterna; föregående och nästa tills du har hittat rätt. Sedan klickar du på ändra i menyn artikel.

När du hittat artikel och väljer kopiera i rullningslisten, basdata fönstret öppnas med en kopia på denna artikeln.

Alla data i sortimentet stannar kvar, endast ISBN måste anges. Detta då ISBN är ett unikt fält som endast får existera en enda gång.

För att spara ändringarna, tryck på Enter eller den gröna bocken. Dessa data ändras på ett sådant vis att de upptas som nya artiklar i sortimentet. Skall du inte spara ändringarna, tryck på ESC eller det röda krysset. I detta fall blir datan återställd som den var innan kommandot kopiera gavs.

Överföring från VLB / VLM

När du vill importera artikel uppgifter från CD-rom använder du dig av denna funktion.

Fönstret för att välja titelimportfilen öppnas. Nu måste du skifta till rätt katalog, där du kan hitta titelfilen.

Vid CD - ROM installation lägg märke till att titel filens katalog inte finns i BookHit -katalogen och att titel export filen erhåller tillägget TXT (Gäller för Windows versionen).

Befinner du dig i katalogen, där titlarna deponeras, hittar du en lista över var respektive fil finns. Sedan klickar du på önskad titel fil. Efter att fönstret Import fil stängs, öppnas ett funktionsfönster.

Titel filen visas med enhet och sökväg. Innan överföringen startas, kan varugruppen anges. Därför skall du mata in respektive varugrupp i rutan eller klicka på Varugrupp och genom att dubbelklicka välja önskad varugrupp från listan.

Nu kan du starta överföringen, men titlar som redan finns i sortimentet överförs inte. Nyupplagor med nytt ISBN överförs dock. Uppföljningsbearbetning av titlar som står i hierarkisk ordning i VIB, går inte att undvika.

Utskrift

Om du vill skriva ut en visad artikel väljer du i utskrift i rullningslisten och ett utskriftsfönster öppnas:

Genom att klicka på utskrift startar du utskriften. Om du vill skriva ut till bildskärmen väljer du utmatningsenhet och klickar på bildskärm, godkänner detta genom att klicka OK och sedan klickar du på utskrift.

Söka

Om du vill söka efter en artikel, väljer du söka i rullningslisten, du får då följande fönster:

Du väljer ett sökfält och ett söksätt sedan skriver du in en söktext. Bekräfta sedan med Enter eller klicka på knappen söka.

Ett meddelande visas som säger att det söks efter artikeln. Hittas ingen passande artikel, har du möjlighet att leta på nytt med ändrade kriterier, eller avbryta sökandet.

Hittas en passande artikel öppnas basdata fönstret för artikeln, hittas mer än en artikel visas en lista på dessa:

Genom att dubbelklicka på önskad artikel eller markera den och klicka Visa, får du basdata fönstret för artikeln.

I listorna ovanför sökfunktionerna har du möjlighet att ändra kolumnbredd genom att klicka på det vertikala streck som avdelar listan och sedan med nedtryckt musknapp, flytta den delade markörlinjen i övre raden, antingen till höger eller vänster.

Nu kan du sortera artikellistan efter olika kriterier. I fönstret med listorna har du i nedre högre hörnet de olika alternativen. Beroende på vilken ruta du klickar i sorterar BookHit därefter.

Urval artikel

Detta är en avancerad sökfunktion. Du fyller i vad du vill söka efter och klickar sedan på urval.

Gå nu till rutan eller rutorna i vilka du skall mata in sökbegreppet och välj för varje ruta ett söksätt. Nyheter i BookHit är prioriteringen vid rubrikurval, som gör det möjligt att påskynda urvalet.

Exempel: Vilka artiklar har blivit ändrade vid uppdateringen?

För att kontrollera vilka artiklar som blivit uppdaterade gör du så här:

Sätt markören i fältet ”Ändrad den” skriv i det datum du senast gjorde en uppdatering, välj sedan ”Lika med” som sök sätt och klicka på knappen Urval. Nu får du en lista på alla artiklar som uppdaterades detta datum.

Diskett med svart pil

När du skrivit in ett urval kriterier kan du spara det genom denna funktionen:

Du ger detta kriterie ett nummer och en beskrivning, så att du snabbt och enkelt kan hitta det igen.

För att bekräfta klickar du Enter eller grön bock och för att avbryta Esc eller rött kryss.

Diskett med röd pil

Du får upp ett fönster med redan sparade kriterier, du markerar det kriterie som passar och klickar överför.

Om du vill radera ett urvalskriterie, markerar du det och klickar på soptunnan, du får en kontrollfråga om du verkligen vill radera.

När du gjort ditt urval får du upp följande fönster som visar alla funna artiklar:

Visa

Basdata fönstret öppnas för den markerade artikeln.

Radera

Med denna funktion kan du radera valda och markerade artiklar. Artiklarna som du raderat här kommer inte bara ur artikellistan utan också ur artikelregistret. Var försiktig med denna funktion.

Är lagerloggboken aktiverad, kan du läsa om alla artikelraderingar i protokollet.

Ta bort

Med denna funktion tar du bort valda och markerade artiklar ur urvalslistan. Artiklarna som du tar bort här tas enbart bort ur denna listan men finns kvar i artikelregistret.

Export

Markera de artiklar du vill exportera och klicka på denna knapp, så får du upp följande fönster:

Du anger vilken information du vill exportera och vart.

Uppdatera från CD

Om uppdateringar kommer på en cd-rom kan du använda dig av denna funktion för att läsa in dem i BookHit. Detta är dock ingen funktion som den svenska versionen av BookHit utnyttjar, då uppdateringarna sker via nätverket.

Prislista

Om du vill skriva ut en prislista för någon eller några artiklar, markerar du dem och klickar sedan på denna knapp, så öppnas ett fönster där du väljer vad prislistan ska innehålla:

Ändringar

I urvalsfönstret finns en knapp som heter Ändringar, här kan du enkelt ändra bl.a. artikelgrupp, varugrupp, moms pris förlag rabattgrupp m.m.

Du markerar de artiklar du vill ändra och anger sedan vad du vill ändra, genom att trycka på knappen Ändringar och markera rätt rubrik. Nedan kommer två exempel.

Varugrupper

Alla markerade artiklar kan tilldelas en ny varugrupp. Du markerar de artiklar som du vill ändra varugrupp på. Klickar på knappen Ändringar och Varugrupper, så får du följande fönster:

Genom att klicka på knappen varugrupp får du en lista över alla varugrupper. Genom att dubbelklicka i varugruppslistan övertas vald varugrupp. Efter att du har fastställt varugrupp, utförs den nya varugruppsindelningen med hjälp av Registrera - knappen.

Prisändring

Prisändringar är ett tidskrävande arbete som förenklas genom denna funktionen. I funktions fönstret har du fyra olika möjligheter att välja mellan för att ändra sortimentspriser:

1. Individuell prishöjning i SEK

BookHit höjer alla butikspriser med angivet belopp.

2. Fast pris

BookHit matar in butikspriset för alla markerade artiklar.

3. Individuell höjning av påslag

Är artiklarna genomkalkylerade höjer BookHit kalkylen med angiven %-sats och beräknar samtidigt det nya försäljningspriset.

4. Fast påslag

Är artiklarna genomkalkylerade anger BookHit angiven %-sats som nytt kalkyleringstillägg och beräknar det nya försäljningspriset.

Etikettfil

När du ska skriva ut etiketter kan du använda dig av denna funktionen.

Skapa

Om du vill skriva ut för enstaka artikel kan du göra det här.

Välj artikel och hur många du vill skriva ut. Om du klickar i behåll kommer antalet att behållas till nästa artikel.

När du skrivit i allt klickar du på överför, samma fönster öppnas igen och du skriver i nästa artikelnummer. Om du klickat i behåll stannar de antalet du angav tidigare kvar.

När du matat i alla artiklarna klickar du på avbryt och du får frågan om du vill skriva ut etiketterna nu. Om du klickar Ja öppnas utskrifts fönstret och du kan välja vilken skriva de ska skrivas ut på. Om du klickar Nej stängs fönstret och nästa gång du vill skriva ut etiketter kommer dessa att skrivas ut eller gå in under Etikettfil – Utskrift (se nedan under Utskrift).

Utskrift

Om du matat in artiklar men inte ville skriva ut dem på en gång kan du gå in här och skriva ut dem.

Exportera

Om du lagt in etiketter utan att skriva ut dem kan du gå in här och exportera dem till en annan del av datorn. Du ger filen ett namn, (kom ihåg att den måste sluta på .TXT) och du talar om var den ska sparas.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.